Aanvragen

Wie kan een aanvraag indienen?

De aanvraag dient altijd door de directie of het bestuur van een bevoegde instantie, stichting of organisatie gedaan te worden.


Wie komen in aanmerking voor een financiële bijdrage?

 • Kinderen en jongeren, woonachtig in de gemeente Waadhoeke en omliggende gemeenten, die om één of andere reden extra steun nodig hebben.
 • Activiteiten/projecten voor de jeugd in de gemeente Waadhoeke en omliggende gemeenten.
 • Organisatie in de gemeente Waadhoeke en omliggende gemeenten, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen.

 

Aanvragen worden getoetst aan de doelstellingen van de stichting.


Voor een financiële bijdrage komen niet in aanmerking:

 • aanvragen van particulieren voor zichzelf of voor anderen;
 • projecten met een commercieel karakter;
 • projecten met een strikt politiek of godsdienstig karakter;
 • bijdragen ten behoeve van vermogensvorming door een fonds;
 • exploitatiekosten en /of overheadkosten;
 • vervangingsinvesteringen;
 • aankoop of verbouwing van onroerend goed;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • aanvragen die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen.

 

Hoe kan er een financiële bijdrage worden aangevraagd?

Een aanvraag kan digitaal worden ingediend.
Naar het digitale aanvraagformulier »

 

Hoe verloopt het traject nadat een aanvraag is ingediend?

Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier krijgt de aanvrager een bevestigingsbericht.

De aanvraag dient te zijn voorzien van een offerte of begroting en een recente jaarrekening.

Het bestuur van het Klaarkampster Weeshuis vergadert 4 maal per jaar. Het bestuur toetst dan of de aanvraag binnen de criteria past. Bij toekenning wordt de hoogte van de bijdrage bepaald. Over de uitkomst van een toekenning of afwijzing kan geen correspondentie worden gevoerd.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 14 september 2020.

Tijdens een langlopende subsidie aanvraag of na afloop van een project waaraan een financiële bijdrage is geleverd kan door het bestuur een financiële verantwoording worden gevraagd alvorens de bijdrage uitgekeerd wordt.


Voorbeelden van aanvragen

Enkele voorbeelden van aanvragen voor een financiële bijdrage die zijn toegewezen vindt u op deze pagina.

Kom ik in aan- merking voor een financiele bijdrage? Bekijk de mogelijkheden »